Already Copied
REST API Doc

Getting started

REST API use api_key for all apis

Inspector APIs: https://inspector.goong.io

Hostname

https://rsapi.goong.io/

Params need for all

api_key={your_api_key}

Direction

Routing from A to B

URL: /Direction

Method: GET

Params:

{
 origin: required (string), //Example: 20.981971,105.864323
 destination: required (string), //Example:20.994531,105.849663
 alternatives: (boolean),
 vehicle: (string)//Example: car | bike | taxi | truck | hd
}

Response

application/json

{
  "geocoded_waypoints": [],
  "routes": [
    {
      "bounds": {},
      "legs": [
        {
          "distance": {
            "text": "3 km",
            "value": 3350
          },
          "duration": {
            "text": "6 phut",
            "value": 343
          }
        }
      ],
      "overview_polyline": {
        "points": "a`a_C{qceSq@L}@LY@}@H{CR@P@z@@VIZAN@xE@~B?jA@nBBzD@pC?hD@hC@vD?`MD`DAhCC|CClBG|ACb@AzBA`C?`D@vC@nE?fCQCiAMEAEAQCKAe@GAAq@KOC_BYA?AAIAEAWEoAUi@IgASAAQCq@KaBWa@EcAKG?UCq@GIAMAQAYEc@EOCq@IE?i@IOCA?QEC?MCOE[GGAKCMEICAAEAACC?EEMKCCIGIKKKAAIIMMEEQWKKACW[GIm@o@e@g@]_@MOCCCCKIYSMGQGGCQEEAQEQEE?GAOCUE_@Ea@EEAM???WCYAc@CSAK?WA_@C]AKAG?CAm@ESA"
      },
      "warnings": [],
      "waypoint_order": []
    }
  ]
}

Distance Matrix

Get matrix off distance for routing from A to B

URL: /DistanceMatrix

Method: GET

Params:

{
 origins: required (string), //Example: 20.981971,105.864323
 destinations: required (string), //Example: 21.031011,105.783206|21.022328,105.790480|21.016665,105.788774
 vehicle: (string)//Example: car | bike | taxi | truck | hd
}

Response

{
  "rows": [
    {
      "elements": [
        {
          "status": "OK",
          "duration": {
            "text": "4 phút",
            "value": 248
          },
          "distance": {
            "text": "2 km",
            "value": 2140
          }
        },
        {
          "status": "OK",
          "duration": {
            "text": "1 phút",
            "value": 75
          },
          "distance": {
            "text": "486 m",
            "value": 486
          }
        },
        {
          "status": "OK",
          "duration": {
            "text": "2 phút",
            "value": 109
          },
          "distance": {
            "text": "726 m",
            "value": 726
          }
        }
      ]
    }
  ]
}

Place

Get points by keyword

URL: /Place/AutoComplete

Method: GET

Params:

{
 input: required (string), //Example: hoang dao thuy ha noi, keyword of you need
 location: (string), //Example: 20.981971,105.864323, Your location in map
 limit: (int), //Example: 5, Limit rows for results
 radius: (int), //Example: 50, Default: 50, Distance round from your location by kilometers, required if your use location params
}

Response

application/json

{
  "predictions": [
    {
      "description": "Bệnh viện Đa khoa Vũ Anh, 15 Phan Văn Trị, Phường 7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh",
      "matched_substrings": [],
      "place_id": "ryOv6PqB4gRMAQqbXld9eLNZ0mp1w7WE",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Bệnh viện Đa khoa Vũ Anh"
        "secondary_text": "15 Phan Văn Trị, Phường 7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh"
      },
      "terms": []
    },
    {
      "description": "Bệnh viện Vũ Anh, 15-16 Phan Văn Trị, Phường 7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh",
      "matched_substrings": [],
      "place_id": "lWqwMrV0POGEzKb68z3KZgD5Rnobp2ad",
      "structured_formatting": {
        "main_text": "Bệnh viện Vũ Anh"
        "secondary_text": "15-16 Phan Văn Trị, Phường 7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh"
      },
      "terms": []
    }
  ],
  "status": "OK"
}

Get point detail by Id

URL: /Place/Detail

Method: GET

Params:

{
 place_id: required (string) // Example: 0WmA4vbeody2J9AEvVM9YE3ZN85z7Mrw
}

Response

application/json

{
  "result": {
    "formatted_address": "President Place, 93 Nguyễn Du, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh",
    "geometry": {
      "location": {
        "lat": 10.7770166397095,
        "lng": 106.698272705078
      }
    },
    "name": "Glow Skybar"
  },
  "status": "OK"
}

Geocode

Get point by Latlng

URL: /Geocode

Method: GET

Params:

> Geocode Require one each params
{
 latlng: string //Example: 20.981971,105.864323,
 place_id: string //,
 address: string //Example: 91 Trung Kinh, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
}

Response

application/json

{
  "plus_code": {},
  "results": [
    {
      "address_components": [
        {
          "long_name": "Com Nieu",
          "short_name": "Com Nieu"
        },
        {
          "long_name": "",
          "short_name": ""
        },
        {
          "long_name": "Phường 7",
          "short_name": "Phường 7"
        },
        {
          "long_name": "Quận 3",
          "short_name": "Quận 3"
        },
        {
          "long_name": "Thành phố Hồ Chí Minh",
          "short_name": "Thành phố Hồ Chí Minh"
        }
      ],
      "formatted_address": "Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh",
      "geometry": {
        "location": {
          "lat": 0,
          "lng": 0
        }
      },
      "place_id": "lWqwMrV0POGEzKbZ5V4KZgD5Rnobp2ad",
      "plus_code": {},
      "types": []
    }
  ],
  "status": "OK"
}

Static Map

URL: /staticmap/route

Method: GET

Params:

{
 origin: required (string), //Example: 20.981971,105.864323
 destination: required (string), //Example:20.994531,105.849663
 width: (int), // witdh of response image, default 600px
 height: (int), // height of response image, default 400px
 vehicle: (string)//Example: car | bike | taxi, default: car
 type : (string) //Example : “fastest” | “shortest”, defaut: fastest
 color: (string) // Color of route line, default #253494
}

Response Image

Error Code

"OK"
"BAD_REQUEST": Thông tin request ko hợp lệ ( sai tham số hoặc cách truyền tham số)
"NOT_FOUND" : Không tìm thấy thông tin request yêu cầu ( geocode ko có kết quả, ko tìm được routing giữa các điểm mong muốn)
"ERROR" : Lỗi xử lý phía server, thường là các vấn đề liên quan đến hoạt động của các dịch vụ đang chạy

status_code: 403 : API_KEY_MISSING || API_KEY_INVALID || API_KEY_UNAUTHORIZED (Các lỗi liên quan tới API Key)
status_code: 429: OVER_RATE_LIMIT (Lỗi API Key vượt quá giới hạn request)
status_code: 400: HTTPS_REQUIRED (Lỗi url không chứa https)